Google Chrome - The New Chrome & Most Secure Web Browser

 

google chrome free download for mobile samsung

Aug 28,  · Download Chrome Google's official web browser. Everyone was surprised when Google announced the launch of its new web browser, Google Chrome. It advertised simplicity, speed, and usability. And that is precisely what this mobile version of Google Chrome, one of the kings of web browsing,/5(). Google Chrome is a fast, easy to use, and secure web browser. Designed for Android, Chrome brings you personalized news articles, quick links to your favorite sites, downloads, and Google Search and Google Translate built-in. Download now to enjoy the same Chrome web browser experience you love across all your devices. Browse fast and type less/5(M). Google Chrome is one of the leading browsers that are currently available in the market and users can download it for free. The installation process is simple and the tool will download .


Google Play Store free download for Samsung Mobile


Nu nog eenvoudiger, veiliger en sneller met slimme Google-functies ingebouwd. Als je internet gebruikt, heb je een doel. Groot of klein, voor het werk of je plezier: Chrome biedt de slimme functies en snelheid die je nodig hebt om iets te doen of te maken en om op online ontdekkingstocht te gaan. Weet je niet precies wat er mis kan gaan op internet? Dat is niet erg, want Chrome beschermt je automatisch tegen beveiligingsrisico's als phishing en gevaarlijke sites. Chrome werkt op elk besturingssysteem en alle apparaten.

Voor Mac OS X Wellicht vind je hier een door de community ondersteunde versie voor je distributie. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoerbare code van Google Chrome.

In dit document wordt beschreven hoe de overeenkomst tot stand komt en worden enkele voorwaarden van de overeenkomst uiteengezet. Deze worden hierna aangeduid als de 'Universele voorwaarden'. Voor zover de 'open source'-softwarelicenties expliciet voorrang krijgen op deze Universele voorwaarden, google chrome free download for mobile samsung, is uw overeenkomst met Google met betrekking tot het gebruik van Google Chrome of specifieke opgenomen componenten van Google Chrome onderworpen aan de 'open source'-softwarelicenties.

Deze worden hierna aangeduid als de 'Aanvullende voorwaarden'. Waar Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een service, kunnen deze worden opgevraagd en gelezen in, of middels het gebruik van, de betreffende Service.

Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de 'Voorwaarden'. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services. A te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Google beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of. B de Services daadwerkelijk te gebruiken.

In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Google wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden. In sommige gevallen zullen deze bedrijven namens Google de Services aan u leveren.

U erkent en stemt ermee in dat Dochterondernemingen en Gelieerde rechtspersonen gerechtigd zijn de Services aan u te leveren. U erkent en stemt ermee in dat de vorm en de aard van de door Google geleverde Services van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Google uw persoonlijke gegevens verwerkt en uw privacy beschermt wanneer u de Services gebruikt.

Al deze informatie wordt hierna aangeduid als 'Inhoud'. Het is niet toegestaan de Inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken, tenzij hiervoor in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk toestemming is verleend door Google of door de eigenaren van die Inhoud.

Voor sommige van deze Services kan Google tools bieden om expliciete seksuele inhoud te filteren. Tenzij u schriftelijk met Google chrome free download for mobile samsung anders bent overeengekomen, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten, en dat Google niet verplicht is dit namens u te doen.

Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Google geleverde Services te gebruiken en benutten, op een wijze die google chrome free download for mobile samsung aan de Voorwaarden.

Deze updates zijn bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules en volledige nieuwe versies.

U stemt ermee in deze updates te ontvangen en geeft Google chrome free download for mobile samsung toestemming deze aan u te leveren als onderdeel van uw gebruik van de Services.

A U een bepaling van de Voorwaarden niet nakomt of handelt op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens bent, of niet in staat bent, de bepalingen van de Voorwaarden na te komen.

B Google hiertoe wettelijk verplicht is bijvoorbeeld wanneer het aanbieden van de Services aan u onwettig is of wordt. D Google overgaat tot het stoppen van het aanbieden van de Services aan gebruikers in het land waarin u woont, of waarvandaan u de Service gebruikt.

E het aanbieden van de Services door Google naar het oordeel van Google niet meer commercieel google chrome free download for mobile samsung is. Het bepaalde in Artikel Deze advertenties kunnen zijn getarget op de inhoud van de informatie die in de Services is opgeslagen, op zoekopdrachten die zijn uitgevoerd via de Services, of op andere informatie.

Google heeft mogelijk geen controle over websites of bronnen die worden aangeboden door andere bedrijven of personen dan Google, google chrome free download for mobile samsung. Eventuele nieuwe Aanvullende voorwaarden worden aan u beschikbaar gesteld in of via de betreffende Services.

Uw gebruik van deze andere services, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en het betrokken bedrijf of de betrokken persoon. Als dat het geval is, hebben deze Voorwaarden geen invloed op de rechtsverhouding tussen u en deze andere bedrijven of personen. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

Verder wordt geen andere persoon of ander bedrijf als derde begunstigde van de Voorwaarden aangemerkt. Behoudens het voorgaande stemt u ermee in dat het Google is toegestaan een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen of een gelijkwaardig soort dringende juridische voorziening in welk rechtsgebied dan ook.

Aanvullende voorwaarden voor extensies voor Google Chrome. Extensies zijn kleine, door Google of derden ontwikkelde programma's die de functionaliteit van Google Chrome kunnen aanpassen en verbeteren. Extensies beschikken over meer toegangsrechten voor uw browser of computer dan normale webpagina's.

Zo kunnen ze onder andere uw persoonlijke gegevens lezen en wijzigen. Google Chrome downloadt regelmatig een lijst met dergelijke extensies van de servers van Google. U gaat ermee akkoord dat Google naar eigen inzicht kan besluiten dergelijke schadelijke extensies op afstand uit te schakelen of van gebruikerssystemen te verwijderen.

Uw gebruik van Adobe-software die door Google is geleverd 'Adobe-software' is onderhevig aan de volgende aanvullende voorwaarden de 'Adobe-voorwaarden'. U, de entiteit die de Adobe-software ontvangt, wordt hierna aangeduid als de 'Sublicentiehouder'. De Sublicentiehouder google chrome free download for mobile samsung deze Adobe-software niet aanbieden of distribueren voor ander gebruik dan als browserplug-in voor het afspelen van inhoud van een webpagina.

De Sublicentiehouder zal deze Adobe-software bijvoorbeeld niet aanpassen om samenwerking met apps die buiten de browser worden uitgevoerd, google chrome free download for mobile samsung, mogelijk te maken zoals zelfstandige apps, widgets en de gebruikersinterface van een apparaat, google chrome free download for mobile samsung.

Elektronische overdracht. De Sublicentiehouder mag het downloaden van Adobe-software toestaan via een website, google chrome free download for mobile samsung, internet, een intranet of vergelijkbare technologie 'Elektronische overdracht'op voorwaarde dat de Sublicentiehouder ermee instemt dat distributie van de Adobe-software door de Sublicentiehouder, inclusief via cd-rom, dvd-rom of andere opslagmedia en elektronische overdracht, op voorwaarde dat hier expliciet toestemming voor is verleend, moet voldoen aan redelijke beveiligingsmaatregelen om onrechtmatig gebruik te voorkomen.

Met betrekking tot methoden voor Elektronische overdracht die hieronder worden goedgekeurd, gaat de Sublicentiehouder ermee akkoord redelijke gebruiksbeperkingen toe te passen die door Adobe zijn ingesteld. Deze overeenkomst bevat voorwaarden waarmee Adobe op dezelfde manier wordt beschermd als in de Adobe-voorwaarden. Open source. Ter verduidelijking sluit de voorgaande beperking niet uit dat de Sublicentiehouder de software distribueert, en dat de Sublicentiehouder de Adobe-software samen met de Google-software kosteloos distribueert.

Aanvullende voorwaarden, google chrome free download for mobile samsung. Wat betreft updates, upgrades, of nieuwe versies van de Adobe-software samen 'Upgrades' genoemd die aan Sublicentiehouders worden geleverd, behoudt Adobe zich het recht voor aanvullende voorwaarden te vereisen die uitsluitend van toepassing zijn op de Upgrade en toekomstige versies daarvan, en uitsluitend in zoverre deze beperkingen door Adobe worden opgelegd aan alle licentiehouders van een dergelijke Upgrade.

Wanneer de Google chrome free download for mobile samsung niet akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden of bepalingen, beschikt de Sublicentiehouder niet over licentierechten met betrekking tot een dergelijke Upgrade.

Kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de auteursrechtkennisgevingen, google chrome free download for mobile samsung, handelsmerken, logo's, gerelateerde kennisgevingen of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van Adobe en eventuele licentiegevers die op of in de Adobe-software of bijgeleverde materialen worden getoond, op geen enkele manier verwijderen of wijzigen en zal van zijn distributeurs vereisen dat deze dit evenmin doen.

Technische vereisten. Verificatie en updates, google chrome free download for mobile samsung. Als het Product van de Sublicentiehouder de verificatieprocedure niet succesvol doorloopt, mag het niet worden gedistribueerd, google chrome free download for mobile samsung.

Profielen en Device Central. De Sublicentiehouder moet als onderdeel van de Verificatieprocedure of van een andere procedure bepaalde profielgegevens opgeven over de Producten van de Sublicentiehouder. Deze gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld via de tools en services van Adobe voor verificatie en ontwikkeling, zodat ontwikkelaars en eindgebruikers kunnen zien hoe inhoud of apps kunnen google chrome free download for mobile samsung weergegeven in Producten van de Sublicentiehouder zoals de manier waarop videobeelden op bepaalde telefoons worden weergegeven.

De Sublicentiehouder erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten het exporteren en herexporteren van goederen en technische gegevens uit de Verenigde Staten beperkt.

De Sublicentiehouder gaat ermee akkoord dat hij de Adobe-software niet zal exporteren of herexporteren zonder de betreffende vergunningen van de Verenigde Staten en buitenlandse overheden, indien van toepassing.

Verder mogen de functies voor het coderen en decoderen voor mp3 in de Adobe-software niet worden gebruikt door andere producten dan Adobe-software. U mag de Adobe-software gebruiken voor het coderen of decoderen van MP3-gegevens die in een SWF- of FLV-bestand zijn opgenomen en die video- afbeeldings- of andere gegevens bevatten. De Sublicentiehouder erkent dat voor het gebruik van de Adobe-software voor apparaten die geen pc's zijn zoals beschreven in de verbodsbepalingen in dit artikelbetaling van royalty's of andere licentiebedragen aan derden vereist kan zijn, omdat deze beschikken over de intellectuele-eigendomsrechten voor de mp3-technologie.

De Sublicentiehouder erkent bovendien dat Adobe of de Sublicentiehouder geen royalty's of andere bedragen hebben betaald wegens intellectuele-eigendomsrechten van derden voor een dergelijk gebruik. Als de Sublicentiehouder voor een dergelijk gebruik moet beschikken over een functie voor het coderen of decoderen van mp3, is de Sublicentiehouder verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde licentie voor intellectueel eigendom, inclusief toepasselijke patentrechten.

De AAC-codec mag worden gebruikt voor eindproducten op voorwaarde dat de Sublicentiehouder een correcte patentlicentie aanvraagt waarin de benodigde patenten zijn opgenomen zoals deze door VIA Licensing zijn geleverd.

De Sublicentiehouder erkent en stemt ermee in dat Adobe onder deze Overeenkomst geen patentlicentie voor een AAC-codec levert aan de Sublicentiehouder of zijn sublicentiehouders. De Sublicentiehouder zal de pogingen van Google of Adobe om de Adobe-software te updaten in alle producten van de Sublicentiehouder die de Adobe-software bevatten en die met Google-software 'Producten van Sublicentiehouder' zijn meegeleverd, niet omzeilen.

Kennisgevingen met betrekking tot toeschrijving en eigendomsrechten. De Sublicentiehouder zal de Adobe-software in de algemeen beschikbare specificatie van het Product van de Sublicentiehouder vermelden en toepasselijke Adobe-softwarebranding aanbrengen met nadrukkelijke uitzondering van het Adobe-bedrijfslogo op de verpakkings- of marketingmaterialen van het Product op een manier die overeenkomt met de branding voor andere producten van derden die in het Product van de Sublicentiehouder zijn opgenomen.

Geen garantie. Beperking google chrome free download for mobile samsung wettelijke aansprakelijkheid. Niets in deze overeenkomst geldt als beperking op de aansprakelijkheid van Adobe jegens de Sublicentiehouder in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van de nalatigheid van Adobe of wegens een onrechtmatige daad op basis van bedrog fraude.

De rechten van de Sublicentiehouder om de licenties met betrekking tot de Adobe-software te laten gelden, is onderworpen aan de volgende aanvullende beperkingen en verplichtingen. De Sublicentiehouder draagt zorg voor de naleving van deze beperkingen en verplichtingen door zijn klanten, op dezelfde manier als deze zijn opgelegd aan de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software. De Sublicentiehouder zal geen i Functies voor contentbeveiliging omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor versleuteling of ontsleuteling van digitale content voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software, of ii producten ontwikkelen of distribueren die zijn ontwikkeld om de Functies voor contentbeveiliging te omzeilen van de Adobe-software of van gerelateerde Adobe-software die wordt gebruikt voor versleuteling of ontsleuteling van digitale content voor geautoriseerd gebruik door gebruikers van de Adobe-software.

De Sublicentiehouder zal zich met betrekking tot de Sleutels houden aan de Procedure voor het verwerken van de broncode van Adobe op verzoek door Adobe te leveren. De Sublicentiehouder stemt ermee in dat een schending van deze Overeenkomst mogelijk inbreuk maakt op de Functies voor de beveiliging van inhoud van de Adobe-software en dat een dergelijke schending unieke en verstrekkende schade kan toebrengen aan de belangen van Adobe en eigenaren van digitale inhoud die afhankelijk zijn van dergelijke Functies voor de beveiliging van inhoud, en dat een geldbedrag als schadevergoeding wellicht niet toereikend is voor het volledig compenseren van dergelijke schade.

Daarom stemt de Sublicentiehouder er eveneens mee in dat Adobe een gerechtelijk dwangbevel kan eisen om schade door een dergelijke schending te voorkomen of te beperken, naast het eisen van een geldbedrag als schadevergoeding.

Beoogde begunstigde externe partijen. Adobe Systems Incorporated en Adobe Software Ireland Limited zijn de beoogde begunstigde externe partijen van de overeenkomst tussen Google en de Sublicentiehouder met betrekking tot de Adobe-software, inclusief maar niet beperkt tot de Adobe-voorwaarden. De Sublicentiehouder stemt ermee in, niettegenstaande informatie die het tegenovergestelde vermeldt in de overeenkomst met Google, dat Google de identiteit van de Sublicentiehouder mag bekendmaken aan Adobe en schriftelijk mag bevestigen dat de Sublicentiehouder een licentieovereenkomst met Google heeft afgesloten waarin de Adobe-voorwaarden zijn opgenomen.

Sublicentiehouders moeten een overeenkomst hebben met alle licentiehouders. Als deze licentiehouders toestemming hebben om de Adobe-software te herdistribueren, bevat een dergelijke overeenkomst de Adobe-voorwaarden. Opmerking: wanneer je Google Chrome installeert, wordt de Google-repository toegevoegdzodat je systeem Google Chrome automatisch bijwerkt.

Menu Menu.

 

Download & install Google Chrome - Android - Google Chrome Help

 

google chrome free download for mobile samsung

 

Aug 26,  · Download Google Chrome APK file v (colombette.tk, colombette.tk). Fast, simple, and secure. Google Chrome browser for Android phones and tablets/5(M). Google Chrome is one of the leading browsers that are currently available in the market and users can download it for free. The installation process is simple and the tool will download . Aug 28,  · Download Chrome Google's official web browser. Everyone was surprised when Google announced the launch of its new web browser, Google Chrome. It advertised simplicity, speed, and usability. And that is precisely what this mobile version of Google Chrome, one of the kings of web browsing,/5().